ابراهیم گلستان

میدانند زندگی را نمیشود چپاند در تابوت، تابوت جای زندگی نمیشود باشد، هرچند تابوت را به عطر و خلعت و کافور و شال ترمه بیارایی، زندگی بیرون از آن برهنه میرقصد. گاهی به صورت بابا کرم، گاهی به صورت رقص الهی داوود، گاهی به صورت رقصی که زوربا کرد، گاهی به صورت فرد استر و جین کلی، یا رقصی که درمکه موقع حج آن روسپی برای شیخ روزبهانی کرد.
ابراهیم گلستان

/ 0 نظر / 6 بازدید