بلیط شانس!

می گویند یک آقای هشتاد و چند ساله ای ؛ بلیطش هفتاد - هشتاد میلیون دلار برنده شده بود .
ازش پرسیدند : با این پول میخواهی چیکار کنی؟
گفت:می خواهم هزار تا توالت عمومی توی شهر بسازم!
پرسیدند:توالت عمومی؟برای چه؟
گفت:برای اینکه مردم بروند به این شانس من ...شند! آخه من در هشتاد و چند سالگی اینهمه پول را میخواهم چیکار؟!

سازمان ملل اعلام کرده است کهدو در صداز مردم جهان ؛بیش ازنیمی از کل ثروت دنیارا در اختیار دارند.یعنی به زبان خیلی ساده وخودمانی؛اگر جمعیت دنیا را ده نفر فرض کنیم ؛ 99 در صد کل ثروت جهان در اختیار یکنفر است و آن 9نفر مابقی باید یک در صد ثروت باقیمانده را بین خودشان تقسیم بکنند . حالا معلوم میشود چرا در این جهانسرشار از برادری و برابری و عدالت! آدمها اینجوری بجان هم افتاده اند و دارند اینکره خاکی را که می توانست بهشتی این جهانی برای آنها باشد بر سر خودشان خرابمیکنند.

 

/ 0 نظر / 17 بازدید